Contact Us
Links

Chant:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 WH 56,
[2:34] - v.1-4,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:27] - v.1-6 Beneventan variant
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 WH 56,
[2:17] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 WH 56,
[3:37] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 WH 56,
[3:37] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 WH 56,
[3:37] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 WH 56,
[2:12] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 WH 56,
[2:45] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:39] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:14] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:47] - v.1-6; organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:34] - v.1-4,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:34] - v.1-4,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:17] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:46] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:04] - v.1-7 organ Sarum variant (?)
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:51] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:36] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:07] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:42] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:56] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:58] - v.1-7 variant Ely organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[4:23] - variant Ein 366; v.1-7 (v.7 Praesta pater piissime)
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:33] - v.1-6 melody AM 518b
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:42] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:54] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:27] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:39] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:53] - v.1-7 321C mx.V53445
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[4:04] - v.1-7 variant Sarum use
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) WH 56 LU 885 AM 518b LH 90 LC 110,
[2:53] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:01] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:57] - v.1,2,6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:38] - v.1-6 variant
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:22] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:09] - organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[1:32] - v.1,2,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[1:32] - v.1,2,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:29] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[0:24] - v.1
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[0:24] - v.3
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[0:26] - v.2
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) PA 299b LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:57] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:59] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:47] - v.1,2,6,7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:43] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:34] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:31] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:38] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:43] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:27] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:25] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:17] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:39] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:21] - v.1,2,3,6,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:27] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[1:27] - v.1,2,7 text LU 885
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:56] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:19] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:19] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[1:52] - v.1,2,3,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[1:52] - v.1,2,3,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[1:32] - v.1,6,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:16] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:42] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:36] - v.1-6 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:29] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:41] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:24] - v.1,2,7 mx.OC1-4B
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:31] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:33] - v.1-6 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:21] - v.1,2,3,4,5,7 mx.YL80:32034:3.28.004
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:24] - v.1,2,7 mx.BVE39521
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:26] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:06] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:32] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[0:57] - v.1,7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[1:24] - v.1,2,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:22] - v.1,2,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:01] - v.4-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:38] - v.1,2,5 mx.C16581-1
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:21] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:01] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:16] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:27] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:56] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:23] - v.1,2,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:14] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:02] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:12] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:58] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:09] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:38] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:49] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:31] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:44] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:52] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:18] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) PA 299b LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:33] - v.1-7 (v.7 Sit laus Patri)
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:01] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:19] - v.1,2,4,7 variant original form
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[4:11] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:59] - v.1-6 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:56] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:07] - v.1-7 (v.7 Sit laus Patri) variant Dominican rite
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:26] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:01] - v.1-6 variant
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[3:04] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:44] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:42] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 WH 56,
[2:17] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:38] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:26] - text LH 90 v.1-6 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:41] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[0:24] - v.1
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[3:14] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:38] - v.1-6 variant MS
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[4:49] - v.1,2,4,6 variant MS with flute
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:14] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:42] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:43] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) WH 56 LU 885 AM 518b LH 90 LC 110,
[3:19] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:28] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LC 110 LH 90 AM 518b LU 885 WH 56,
[2:56] - v.1-6 cf. LU 885 for diceris Paraclitus
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[3:01] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:04] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:44] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:16] - v.1,2,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[4:14] - v.1-7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:51] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:11] - v.1,2,3,4,7 harmonium mx.594
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:29] - v.1,2,7 variant ed. Manuale 1605
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[2:33] - v.1-6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[3:07] - v.1-7 organ
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LH 90 AM 518b LU 885 LC 110 WH 56,
[4:41] - v.1,2,4,6
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[2:06] - v.1,2,6,7
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) LU 885 AM 518b LH 90 LC 110 WH 56,
[1:09] - v.1,2,4 with vernacular verses
Record Title:

Veni Creator Spiritus HYMN (8) AM 518b LU 885 LH 90 LC 110 WH 56,
[2:54] - v.1-6 variant
Record Title: