Contact Us
Links

III. Váci Nemzetkőzi Gregorián Fesztivál (f)

CD=HU=Gregorián Társaság GT 001
Title:
III. Váci Nemzetkőzi Gregorián Fesztivál (f)
Also issued as:
Performers: Schola Gregoriana Budapestinensis
Director: György Béres
Solo:
Date: rec. 30 June to 3 July 2005
Comments: Belfort collection


Chant List:

12. Pascha nostrum COMM (6) GN1 169 GT 199b LU 781b WG 214b [3:07] -- AVA
13. Pascha nostrum ALLE (7) GN1 167a GT 197 LU 779 WG 213 [2:49] --